COVID-19

Tarcza Antykryzysowa

Wrocław, 1 kwietnia 2020r.

Analiza najistotniejszych zagadnień

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, tzw. Ustawy antywirusowej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który w przestrzeni publicznej funkcjonuje pod dumnym kryptonimem tarczy antykryzysowej. Z uwagi na bardzo skomplikowane i nieprzejrzyste zapisy samej ustawy (co częściowo można pewnie tłumaczyć pośpiechem) zdecydowaliśmy się poniżej przedstawić Państwu najważniejsze jej postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sposób możliwie przystępny.

Poniższe uwagi przygotowane zostały w oparciu projekt ustawy, z uwzględnieniem autopoprawek Rady Ministrów z dnia 27.03.2020 r. Teoretycznie do ustawy mogą zostać wprowadzone pewne zmiany, jednak mając na uwadze tempo procesu legislacyjnego, kancelaria zdecydowała się przedstawić Państwu poniższe informacje nie czekając na formalne wejście w życie omawianych regulacji. Jeśli wynikające z nich konsekwencje zmienią się w jakimkolwiek zakresie niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy, podobniej jak o każdej kolejnej zmianie ustawy o Tarczy antykryzysowej.


1. Utrzymanie miejsc pracy

Wynagrodzenia – Skarb Państwa (Formalnie FGŚP)

Podstawowym wsparciem dla większości przedsiębiorców w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (jak również w okresie po nim następującym) ma być pomoc we współfinansowaniu przez Skarb Państwa wynagrodzenia i składek pracownika w czasie całkowitego lub częściowego przestoju ekonomicznego przedsiębiorcy.

Zasada jest taka, że jeśli w czasie stanu epidemicznego lub epidemii COVID pracodawca nie prowadzi normalnej działalności gospodarczej, wstrzymując ją w całości lub w części, co skutkować będzie tzw. przestojem ekonomicznym pracowników, to obowiązany jest zapłacić pracownikowi jedynie 50% jego wynagradzania (choć może zapłacić więcej), nie mniej jednak niż minimalną krajową.

W takich sytuacjach do wynagrodzenia każdego pracownika wypłacanego już w obniżonej wysokości Skarb Państwa dopłaci 50% kwoty minimalnej krajowej (50% wynagrodzenia pracownika tworzone jest więc częściowo ze środków pracodawcy a częściowo Skarbu Państwa – choć można mieć wątpliwość, czy taka była intencja ustawodawcy, to niewątpliwie tak należy tłumaczyć art. 15g ust. 7 projektu ustawy po autokorekcie rządu z 27.03.2020r.). Od wypłaconego wynagrodzenia trzeba będzie odprowadzić składki ZUS, przy czym w części wynagrodzenia finansowanego przez Skarb Państwa są one pokrywane z Budżetu. Wskazując pewne szczególny tego rozwiązania trzeba zauważyć, że:

 • a) O uzyskanie powyższego dofinansowania pracodawca może się ubiegać o ile zanotował przez dwa kolejne miesiące roku 2020 spadek obrotów o ponad 15 % w porównaniu z tymi samymi miesiącami roku 2019, albo też zanotował ponad 25 % spadek obrotów w stosunku do stycznia lub lutego 2020r. Przy czym za okresy miesięczne liczyć można dowolne kolejnych 30 dni.
 • b) To, czy przestój ekonomiczny występuje w rozumieniu prawnym (tzn. pracownik nie wykonuje swojej pracy lub wykonuje ją w zmniejszonym zakresie) musi być ustalone w porozumieniu z organizacją związkową działającą u pracodawcy a w jej braku z przedstawicielem pracowników – jeśli nie można go obecnie wyłonić z uwagi na epidemię, porozumienie takie może być zawarte z jakimkolwiek pracownikiem, który kiedykolwiek był wyłoniony przez kolegów do jakichkolwiek rozmów z pracodawcą. Przy czym ustalenie przestoju w porozumieniu z pracownikami może nastąpić jeszcze
  przed upływem terminów z punktu a) powyżej. Porozumienie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.
 • c) Dofinansowanie wynagrodzenia (o ile przestój będzie trwał przez taki okres) obowiązuje przez maksymalnie 3 miesiące, przez taki też czas można liczyć na dopłatę 50% minimalnej krajowej.
 • d) Wniosek o dopłatę w wysokości 50% minimalnej krajowej składa się do dyrektora lokalnego PUP-u, który wykonuje w tym względzie zadania marszałka województwa. Sam wniosek składany jest w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
 • e) przestój ekonomiczny, o którym mowa w pkt a) może swobodnie wprowadzać pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób. Jeśli zatrudnia 20 lub więcej osób, to powinien spisać porozumienie z organizacją związkową, a jeśli jej nie ma – z przedstawicielem pracowników (sposób jego wyboru powinien wynikać z regulaminu pracy). Jeśli takiego nie ma, to wskazać można dowolną osobę, która nie jest kierownikiem zakładu pracy, a która wykonywała specyficzne uprawnienia z zakresu prawa pracy (np. kierownik jednostki).
 • f) skorzystać z dofinansowania może tylko przedsiębiorca, który nie zalega z żadnymi zobowiązanymi publicznoprawnymi, które przypadają za III kwartał 2019 lub okres wcześniejszy. Słowo „zalega” wskazuje, że z uprawnienia tego może skorzystać np. pracodawca posiadający aktywny układ z ZUS-em lub pozostający w postępowaniu restrukturyzacyjnym – o ile płaci bieżące należności. Jeśli więc pracodawca nie będzie płacił ZUSu za okres, kiedy problemy się rozpoczęły (np. za marzec), a wniosek złoży dopiero pod koniec kwietnia (żeby wykazać dwa kolejne miesiące spadku obrotów), to nie straci prawa do dofinansowania działalności.
 • g) Pracodawca może także – na podstawie opisanego powyżej porozumienia – ograniczyć czas pracy pracownikowi o 20% (ale nie więcej niż do ½ etatu), co przekłada się automatycznie na obniżenie wynagrodzenia i składek ZUS o taki sam %. Pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie tak obniżonego wynagrodzenia, na tych samych zasadach, jak powyżej, przy czym górną granicą dofinansowania w tym przypadku jest 40% minimalnej krajowej powiększonej o składki naliczane od tej części.

Wynagrodzenia – Starosta

Starosta na podstawie umowy z przedsiębiorcą (mikro, małym lub średnim) może przyznać mu dofinansowanie na pokrycie 50% kwoty wynagrodzenia każdego pracownika (w tym także, ale nie wyłącznie objętych przestojem z punktu Wynagrodzenie-Skarb Państwa), ale nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia + ZUS pracodawcy. Jeżeli spadek obrotów miesięcznych jest większy niż 30%. Jeśli spadek obrotów przekracza 70% dofinansowanie może wzrosnąć do 70% wynagrodzenia. Gdy zaś osiągnie poziom 80%, to starosta może dofinansować 90% wynagrodzenia – z proporcjonalnie wzrastającymi granicami odnoszonymi do minimalnej krajowej, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Maksymalny czas dofinansowania to na ten moment 3 miesiące. Pracodawca ma obowiązek zatrudniać pracownika, na którego pobrał dofinansowanie przez okres pobierania finansowania i taki sam okres po ustaniu COVID. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, musi zwrócić dofinansowanie bez odsetek za okres, kiedy nie mógł zatrudnić pracownika. Łącznie pomoc Państwa (por. Wynagrodzenia – Skarb Państwa) i Starosty nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia pracownika. Wniosek rozpoznaje PUP, a można je składać w ciągu 14 dni od ogłoszenia o otwarciu programu przez lokalnego dyrektora PUP.

Negatywną przesłanką otrzymania dofinansowania jest formalne spełnianie warunków do ogłoszenia upadłości (w szczególności jakiekolwiek zaległości płatnicze przekraczające 3 miesiące).

Pracownicy z zagranicy

Jeśli termin na złożenie wniosku o pobyt czasowy, stały, pobyt rezydenta UE, obowiązywania pozwolenia na pracę lub okres powierzenia pracy cudzoziemcowi wypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wniosek taki musi być złożony nie później niż po 30 dniach od ustania takiego stanu. Pobyt cudzoziemca w Polsce do upływu 30 dnia powyżej uznaje się za legalny, o ile w tym czasie złożony zostanie wniosek o pobyt czasowy. Jeśli w tym czasie okresy te wygasają (albo kończy się ważność wizy), ulegają one automatycznemu przedłużeniu o okres 30 dni po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Samozatrudnieni

 • a) Każdej osobie samozatrudnionej (jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników, rozliczająca się z wieloma lub jednym kontrahentem) lub zleceniobiorcy przysługuje świadczenie postojowe (80% minimalnej krajowej), o ile jej przychody zmalały o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o jego wypłatę lub zawiesiła działalność gospodarczą. Świadczenia postojowego nie przyznaje się, jeśli w miesiącu, do którego relatywizowany jest spadek przychodów, przychód brutto przekroczył 300% prognozowanej średniej krajowej na rok 2020 (czyli obecnie około 15.675 PLN). Wnioski rozpatruje ZUS. Od decyzji przysługuje odwołanie. Jeśli stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ulegnie przedłużeniu, Rada Ministrów może wydać rozporządzenie o automatycznym przedłużeniu świadczenia postojowego, dla osób, które już je otrzymały. Świadczenie postojowe jest wolne od egzekucji i nie jest opodatkowane.
 • b) Prowadzący JDG bez pracowników mogą obok świadczenia postojowego dochodzić także dofinansowania od starosty na tych samych zasadach co pracodawcy (mikro, mali i średni). Z tym zastrzeżeniem, że dofinansowanie pobrane na nich samych nie może przekraczać:
  – 50% minimalnego wynagrodzenia – gdy spadek obrotów to co najmniej 30%;
  – 70% minimalnego wynagrodzenia – gdy spadek obrotów to co najmniej 50%;
  – 90% minimalnego wynagrodzenia – gdy spadek obrotów to co najmniej 80%;Przy czym pobrane dofinansowanie będzie trzeba proporcjonalnie zwrócić, jeśli przedsiębiorca zakończy działalność po ustaniu COVID w krótszym okresie niż pobierał dofinansowanie. Suma pomocy Skarbu Państwa i Starosty nie może przekroczyć łącznie 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Ubezpieczenia społeczne

 • Z ZUS-u zwalnia się każdego mikroprzedsiębiorcę (na jego wniosek), który zgłosił do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020r. co najmniej 1, ale nie więcej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek za przedsiębiorcę i pracowników. Chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP oraz FS za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca 2020 r. ZUS powinny być jednak składane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • Zwolnienie z ZUS wyklucza proporcjonalnie uzyskanie pomocy w trybie określonym w podrozdziale „Wynagrodzenia” powyżej (tzn. w zakresie środków na ubezpieczenie pracownika – składki muszą być „nieopłacone”, żeby podlegały zwolnieniom). Na ten moment z kształtu przepisów wynika jednak, że można z jednej strony zwolnić pracownika z ZUS a z drugiej wystąpić o dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzenia netto.
 • Zwolnienie z ZUS nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, ale nieistniejącej składki nie można odliczyć od podatku należnego w rozliczeniu rocznym.
 • Z ZUS-u zwalnia się każdego mikroprzedsiębiorcę (na jego wniosek), który uiszcza składki ZUS wyłącznie za siebie (niezatrudniający pracowników) jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020r. a w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek (a więc w przypadku wniosku za okres marzec 2020, chodzi o przychód uzyskany w tym właśnie miesiącu) nie uzyskał przychodu wyższego niż 300% prognozowanej średniej krajowej na rok 2020 (czyli obecnie około 15.675 PLN). Chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP oraz FS za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Deklaracje ZUS powinny być jednak składane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3. Podatki, koszty, pożyczki, gwarancje

 • Mikroprzedsiębiorca (tj. zatrudniający do 10 pracowników) może wystąpić do Starosty (PUP) o jednorazową pożyczkę płynnościową (zwrotną) na koszty prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 5.000 PLN (tak – pięć tysięcy złotych). Pożyczka jest w zasadzie nieoprocentowana (odsetki ok 0,05 % rocznie) i powinna być spłacona w terminie 12 miesięcy z możliwością wykorzystania trzymiesięcznych wakacji pożyczkowych. Pożyczka może być umorzona na wniosek, pod podstawowym warunkiem, że przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od jej uzyskania w stosunku do dnia 29.02.2020 r.
 • Ustawa daje właściwym ministrom prawo wydania rozporządzeń zmieniających terminy składania deklaracji (w tym deklaracji rocznych za rok 2019 – CIT), sprawozdań (np. finansowych) i innych w stosunku do zapisów ustawowych. Rada Ministrów może zaś wstrzymać na określonym terytorium kraju wszystkie administracyjne lub skarbowe postepowania egzekucyjne. Ustawa przesuwa jedynie z mocy prawa termin deklaracji i rozliczenia PIT za rok 2019 na 31 maja 2020 r. W dniu 31.03.2020r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużające terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 tej ustawy, przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.
 • Zaliczki na podatki od przychodu od środka trwałego za okres marzec – maj odroczone są na okres do 10 lipca 2020 r., o ile przychody za te miesiące w stosunku do roku 2019 spadną o 50%.
 • Zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunków pracy (PIT-4) za marzec i kwiecień ulegają odroczeniu do 1 czerwca 2020 r.
 • Strata z 2020 będzie mogła zostać rozliczona z dochodami z roku 2019, zarówno dla podatku CIT, jak i podatku PIT, ale pod warunkiem, że przychody w roku 2020 będą dla dennego podmiotu niższe o 50% niż jego przychody w roku 2019. Maksymalna strata do odliczenia to 5.000.000 PLN.
 • Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2020 wnosi się nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (dotyczy przedsiębiorców, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) – skutek automatyczny. To samo dotyczy opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Przez okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wstrzymuje się pobieranie od przedsiębiorców opłat dla ZAIKS-u i innych podobnych organizacji ochrony praw autorskich (w tym tych wnoszonych na podstawie stosownych umów). Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy przyjmują klientów w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych, jak również nie zalega z tymi opłatami za miesiące poprzednie – skutek automatyczny, możliwość kontroli w przyszłosci.
 • Rady Gmin zostały umocowane ustawowo do zmniejszenia podatku od nieruchomości, o okres roku 2020 r., w ciągu którego trwać będzie stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii lub też do rozterminowania tego podatku z uwzględnieniem charakteru branży właściciela nieruchomości.
 • Starosta może rozłożyć na raty lub umorzyć opłaty czynszowe od nieruchomości, do których stosuje się ustawę o gospodarce nieruchomościami. Zaś każda gmina, powiat lub województwo może odstąpić od dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związanych z używaniem ich mienia przez okres COVID (tak nieruchomości, jak i ruchomości, np. opłat postojowych).
 • Wszelkie decyzje prolongacyjne oparte na ordynacji podatkowej wolne będą od opłat, o ile wniosek o ich wydanie zostanie złożony w trakcie stanu zagrożenie epidemicznego, stanu epidemii lub 30 dni od ich upływu. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, zwolnienie takie dotyczy tylko kwot naliczonych za rok 2020r.
 • Od podstawy opodatkowania podatkami dochodowymi odliczane będą w całości darowizny na zwalczanie COVID, przy czym, jeśli darowizna zostanie przekazana do 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega kwota jej dwukrotności, do 31 maja 2020 r. zaś półtorakrotności.
 • W związku ze skutkami COVID Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancje mogą wynieść 80% wartości kredytu i mogą stanowić przejaw pomocy publicznej.

4. Wpływ ustawy na obowiązujące umowy

 • Umowy wykonywane w trybie zamówień publicznych powinny – na wniosek wykonawcy – być poddane rewizji w kierunku wpływu epidemii COVID na możliwość ich terminowego wykonania. Zmianie może ulec jednak nie tylko termin, ale też i wynagrodzenie (w tym jednak wypadku, proporcjonalnie musi być zmienione wynagrodzenie podwykonawców).
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne w zakresie zwiększenia wynagrodzenia jego wykonania nie może stanowić podstawy do stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o ile kwota dodatkowa nie przekracza 50% wartości pierwotnej. Naruszeniem takiej dyscypliny nie będzie również niedochodzenie roszczeń od wykonawcy, który naruszył umowę w okresie lub w związku z epidemią. Czyny te nie mogą także z definicji stanowić przestępstwa z art. 296 k.k. – w sytuacji, gdy zamawiającym jest spółka handlowa z udziałem publicznym ani być podstawą roszczeń do członka zarządu spółki z udziałem publicznym na zasadzie umowy spółki lub przepisów k.s.h.
 • Ustawa wprowadza automatyczne „wygaśnięcie” wzajemnych roszczeń stron umowy najmu powierzchni handlowej w galeriach handlowych (ponad 2000m2). Ponadto Wynajmujący ma obowiązek zaoferować najemcy przedłużenie na tych samych warunkach obecnego okresu najmu o okres obowiązywania zakazów wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii plus dodatkowe 6 msc. (niezależnie od tego, kiedy kończył się okres najmu). Ustawa nie przesądza, czy i jaki czynsz powinni płacić inni najemcy zlokalizowani w galerii (mogący prowadzić działalność, ale mający znacznie ograniczone przychody), jak również najemcy lokali poza galeriami, którzy również nie mogą prowadzić swoich przedsiębiorstw.
 • Ustawa „pozwala” przedsiębiorcom na renegocjacje umów z bankami i innymi instytucjami finansowymi, zastrzegając jedynie, że konsekwencja owej renegocjacji nie może być mniej korzystana dla klienta. Dotyczy to kredytów, pożyczek, leasingów, gwarancji itp. Ustawa nie wprowadza żadnego trybu obligatoryjnego dla instytucji finansowych w kontekście przedsiębiorców. Zmniejsza jedynie tymczasowo oprocentowanie maksymalne kredytów i pożyczek konsumenckich.
 • Badania lekarskie w prawie pracy. Do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii:

  a) wstrzymanie badań okresowych w trybie art. 229 k.p.
  b) wstrzymania badań okresowych kierowców i pracowników transportu drogowego.

  Przeprowadzenie wszystkich badań okresowych powinno się odbyć w terminie 60 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stanów wyższej kategorii.

  Badania wstępne może wykonać dowolny lekarz, po upływie 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stanów wyższej kategorii, jego badania tracą moc i trzeba je zrobić ponownie – już w medycynie pracy.


5. Wpływ ustawy na postępowania administracyjne, sądowe, sądowo-administracyjne i prawo powszechnie obowiązujące

 • Od pierwszego do ostatniego dnia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (czyli od 14 marca 2020r.) nie biegną – a już rozpoczęte ulegają zawieszeniu – terminy:a) Przedawnienia zasiedzenia i inne terminy prawa materialnego mające wpływ na powstanie, zmianę lub wygaśnięcie wierzytelności lub prawa rzeczowego, a także popadnięcia w opóźnienie.

  UWAGA! Przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2 Ustawy został zmieniony w stosunku do swojej pierwotnej wersji w ten sposób, że w miejsce uprzedniego zapisu wskazującego na brak rozpoczęcia biegu „terminów prawa” w ostatecznym brzmieniu ustawy wskazano, że chodzi o „przepisy prawa administracyjnego”. Powyższe budzi o tyle wątpliwości interpretacyjne, że dalsza część omawianego przepisu wymienia poszczególne rodzaje terminów, ulegających zawieszeniu, w tym m.in. „przedawnienie”, czy też takie „których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie”. W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przepis wyraźnie wskazuje na terminy prawa administracyjnego, ale wymienia terminy typowe i charakterystyczne dla prawa cywilnego. W świetle powyższego rodzi się pytanie jaka była ostatecznie wola ustawodawcy i należy liczyć się z możliwością dalszych modyfikacji tego przepisu. Dość wskazać, że przepis zawieszający bieg terminów prawa administracyjnego odnoszących się do roszczeń i wierzytelności czy popadnięcia w opóźnienie mógłby być interpretowany w ten sposób, że dotyczy on nawet zobowiązań podatkowych – stanowiących wszak jedną z gałęzi prawa administracyjnego – dlatego też można w tym zakresie spodziewać się dalszych zmian.

  b) terminy procesowe i to zarówno zastrzeżone dla stron, jak i dla sądów, organów administracji publicznej, organów podatkowych, kontroli skarbowej, prokuratorów – np. terminy do wydania decyzji, wyroków, złożenia apelacji, zażaleń, odwołań na decyzje administracyjne, itp. Nie oznacza to jednak, że takie czynności nie mogą być dokonane. Ich niedokonanie nie jest obarczone żadną sankcją (nie dojdzie do odrzucenia apelacji, ale też i ukarania urzędnika za przewlekłość postępowania).

  c) na milczące załatwienie sprawy wobec braku zajęcia stanowiska przez organ administracji publicznej.

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zakazane jest wykonywanie eksmisji z lokalu mieszkalnego.
 • Pisma sądowe i administracyjne mogą być wnoszone również elektronicznie (ePUAPU lub podpis kwalifikowany), a jeśli strona złożyła już wcześniej pismo, w którego treści podała swój adres mailowy a jej tożsamość nie budzi wątpliwości (np. z uwagi na wyjątkowo prosty podpis), kolejne pisma można wnieść skanem w rozszerzeniu .pdf na adres mailowy właściwego sądu lub organu. Jeśli powstaną wątpliwości, pismo złożone drogą elektroniczną nie będzie uznane za „nieistniejące”, ale będzie traktowane jak pismo z brakiem formalnym, które będzie można uzupełnić.
 • Ustawa umożliwia wprowadzenie cen lub marż maksymalnych, co może nastąpić mogą w drodze rozporządzeń wykonawczych wydawanych przez odpowiednich ministrów. Upoważnienie obejmuje prawo do regulowania „towarów o istotnym znaczeniu dla kosztów utrzymania gospodarstw domowych”. Złamanie zakazu ma stanowić wykroczenie administracyjne zagrożone karą nawet do 5.000.000 PLN.
 • Wydłuża się o 180 dni okres czasu na rejestrację pojazdów.
 • Umowa najmu każdego lokalu, której termin miał zakończyć się w okresie od 13 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (nie dotyczy to jednak rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, jeśli dotyczy to lokalu niemieszkalnego) ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na żądanie najemcy, złożone najpóźniej w dniu obowiązywania umowy. Z prawa tego mogą jednak skorzystać tylko najemcy, którzy przez okres sześciu miesięcy przed 13 marca 2020 r. nie pozostawali w zwłoce z zapłatą czynszu za okres przekraczający 1 msc.
 • Co do zasady do dnia 30 czerwca 2020 r. nie można wypowiedzieć umowy najmu lokalu, chyba że wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu lokalu niemieszkalnego związane jest z brakiem zapłaty czynszu, innych opłat lub naruszeniem umowy najmu przez najemcę.
 • Właściwe urzędy (UDT, Urząd miar i wag) mogą wydać postanowienie o przełożeniu odpowiednich badań technicznych o okres do 6 miesięcy bez wyłączenia odpowiednich urządzeń z eksploatacji.
 • Zmianie ulegają także terminy wejście w życie niektórych nowych regulacji (np. o beneficjentach rzeczywistych, wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT).

6. Usługi Hotelarskie

Odstąpienie od umowy przez klienta (gościa hotelowego) lub organizatora imprezy turystycznej z powołaniem się na COVID wywołuje skutek po 180 dniach od powiadomienia (celem jest zachowanie płynności hoteli, które w takiej sytuacji obowiązane są do zwrotu zaliczek).

Podobne zasady stosowane są dla przedsiębiorstw eventowych i organizujących wydarzenia kulturalne, sportowe, plenerowe itp. Dotyczy to także środków, w zakresie których odstąpienie nastąpiło przed wejściem w życie ustawy, ale termin ich zwrotu nie upłynął jeszcze 13 marca 2020 r.


7. Podsumowanie

Przedstawiając powyższe uwagi pozostawiamy je Państwu do samodzielnej oceny. Nie sposób nie dojść do wniosku, że zaproponowane rozwiązania, przy absolutnie wyjątkowej sytuacji rynkowej spowodowanej epidemią COVID-19 są mocno niewystarczające. Zdaje się, że w obliczu zaistniałej sytuacji i proponowanych zmian w prawie uznać można, że jedyną grupą otrzymującą realną, choć zapewne nadal niewystarczającą pomoc są mikroprzedsiębiorcy, których podstawowym kosztem są obciążenia pracownicze i jednocześnie – choć szczątkowo -prowadzą oni działalność gospodarczą, generując przychody na zaspokojenie kwot netto wynagrodzeń pracowniczych (pełne zwolnienie z ZUS). Każda pozostała kategoria przedsiębiorców jest w zasadzie pozostawiona sama sobie.

Jeśli jednak pewne fragmenty będą niezrozumiałe lub będą Państwo chcieli dowiedzieć się więcej szczegółów, pozostajemy do dyspozycji.