SPECJALIZACJE

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria FKK świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Prowadzimy doradztwo na rzecz uczestników rynku kapitałowego, w tym emitentów akcji i obligacji, inwestorów indywidualnych nabywających papiery wartościowe oraz instytucji wspierających i prowadzących handel papierami wartościowymi, tj. domów maklerskich.

Współpracując z Klientem świadczymy usługi prawne w zakresie wsparcia transakcyjnego oraz doradztwa przy emisji papierów wartościowych takich jak akcje, obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

Za fundament świadczenia rzetelnych usług uznajemy współpracę z Klientem celem dokonania kompleksowej oceny prawno-ekonomicznej obsługiwanych przedsiębiorstw, w tym planowanych transakcji na rynku kapitałowym. W związku z powyższym, przeprowadzamy szczegółowe analizy ryzyka związanego z planowanymi bądź rozważanymi transakcjami i rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania w przedmiocie podejmowanych decyzji inwestycyjnych w oparciu o prawo rynku kapitałowego.

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie i przeprowadzaniu transakcji przejęcia i łączenia spółek od etapu analizy prawnej, przez reprezentację w toku negocjacji i przygotowanie dokumentacji, po nadzorowanie realizacji obowiązków rejestrowych.

Członkowie naszego Zespołu, za których specjalizację uznaje się prawo rynku kapitałowego, zajmują się doradztwem prawno-ekonomicznym dla spółek, w tym doradztwem w zakresie sposobu pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo w sposób adekwatny do potrzeb organizacji oraz najbardziej zoptymalizowany prawnie i podatkowo.

Uznając emisję obligacji za jeden z najkorzystniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, kompleksowo przeprowadzamy procedurę emisji zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z emisją oraz sprawowanie nadzoru w toku całego procesu, celem zapewnienia zgodności podejmowanych czynności z przepisami prawa i interesem klienta.

Ponadto, prowadzimy obsługę postępowań sądowych, w toku których dochodzone są roszczenia związane z transakcjami na rynku kapitałowym, w tym nabyciem akcji i obligacji.