SPECJALIZACJE

Prawo spółek

Kancelaria w ramach świadczonych usług prawnych prowadzi zarówno bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, jak i doradztwo prawne mające na celu rozwiązywanie aktualnych zagadnień i sporów pojawiających się w funkcjonującej już organizacji. Towarzyszymy przedsiębiorcom i wspieramy ich od najwcześniejszych etapów powstawania organizacji poprzez zakładanie spółek, poprzedzone szczegółową analizą formy prawnej rekomendowanej dla prowadzenia działalności gospodarczej, a dostosowanej do profilu działalności i potrzeb przedsiębiorstwa, a także w procesach przekształcania i łączenia spółek.

Obsługa prawna spółki przez Kancelarię obejmuje również kompleksowe wsparcie w procesie transakcyjnym w zakresie fuzji i przejęć, od etapu przygotowania analizy sytuacji prawno-gospodarczej przedsiębiorstwa, dokumentacji transakcyjnej, przez przeprowadzenie procesu due diligence, po uczestnictwo w negocjacjach i finalizację transakcji, a następnie realizację obowiązków rejestrowych.

W toku działalności spółek, Kancelaria prowadzi stałą lub okresową obsługę korporacyjną, w tym koordynuje i nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, a ponadto zajmuje się dostosowaniem dokumentacji korporacyjnej, w tym statutów i umów spółek do następujących w spółce zmian.

W zakresie sporów korporacyjnych Kancelaria reprezentuje spółki, członków jej organów, wspólników lub akcjonariuszy w toku postępowań sądowych prowadzonych w związku z pojawiającymi się sporami pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami oraz organami spółek. Obsługa prawna spółki obejmuje również reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z odpowiedzialnością członków organów spółki za szkody związane z pełnieniem funkcji, w tym odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doradztwo prawne z zakresu Prawa spółek obejmuje w szczególności:

  • Zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego na terytorium kraju
  • Zabezpieczenie wypełniania obowiązków rejestrowych
  • Obsługa w zakresie sporów korporacyjnych
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć
  • Due diligence
  • Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu