BLOG

Przesłuchanie podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego

W postępowaniu karnym podejrzany ma prawo do obrońcy począwszy od pierwszego przesłuchania. Przesłuchanie podejrzanego następuje po uprzednim ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub przedstawieniu zarzutów. Następnie, podejrzany ma prawo do żądania podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także do sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek pouczyć podejrzanego o prawie do obrony, ale dodatkowo spoczywa na nim również obowiązek pouczenia o innych uprawnieniach, m.in. do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień czy odmowy odpowiedzi na pytanie, uzyskiwania informacji o treści zarzutów, składania wniosków o dokonanie określonych czynności w toku postępowania itd. Pouczenie przekazuje się podejrzanemu na piśmie, a podejrzany potwierdza również własnoręcznym podpisem otrzymanie pouczenia. Osoba przesłuchiwana powinna dokładnie zapoznać się z treścią protokołu przed jego podpisaniem, zgłaszając ewentualne zarzuty do treści protokołu, tak żeby w ostatecznym rozrachunku oddawał on przebieg przesłuchania.

Przed rozpoczęciem przesłuchania, podejrzany może zażądać przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, niemniej jednak jego niestawiennictwo (również usprawiedliwione) nie wstrzymuje czynności przesłuchania. Niezależnie od tego, nie należy tracić z pola widzenia treści art. 245 § 1 KPK, zgodnie z którym zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z obrońcą, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Oznacza to, że zatrzymany prawo do kontaktu z obrońcą powinien mieć zapewnione nawet jeżeli nie doszło jeszcze do pierwszego przesłuchania w sprawie.

Udział obrońcy jest jak najbardziej wskazany i uzasadniony od początku postępowania przygotowawczego, czyli od momentu postawienia zarzutów, a najlepiej jeszcze wcześniej, czyli od chwili zatrzymania. W ten sposób, adwokat będzie miał możliwość uczestnictwa nie tylko w przesłuchaniu podejrzanego, ale również w przesłuchaniu świadków czy biegłych, które to dowody będą miały znaczenie już na etapie postępowania sądowego, natomiast niejednokrotnie kształt i znaczenie tych dowodów ustalane są właśnie w postępowaniu przygotowawczym.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK