BLOG

Odszkodowanie za odwołanie lotu

Polacy coraz chętniej latają samolotami – według najnowszych badań co trzeci Polak w ciągu ostatniego pół roku korzystał z usług linii lotniczych. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród pasażerów latamy głównie w celach turystycznych (61 %), 30% ankietowanych wybrało się w podróż samolotem w celach rodzinnych, zaś 6 % osób lata w celach biznesowych.

Transport lotniczy to jeden z najbezpieczniejszych i najszybszych środków transportu, czasami jednak zdarza się, że nasze plany zostaną pokrzyżowane, ponieważ zaplanowany lot zostaje odwołany, o czym zwykle zostajemy poinformowani w ostatniej chwili. W takiej sytuacji znalazł się ostatnio Klient Kancelarii, któremu na 2 dni przed wylotem odwołano zaplanowany lot dla kilkunastu osób. Niestety z uwagi na sytuację w branży lotniczej takie sytuacje są nieuniknione, dlatego warto znać prawa, które przysługują nam – jako pasażerom w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu.

Na szczęście w tej kwestii nie jesteśmy zdani jedynie na dobrą wolę przewoźnika lotniczego. Prawa pasażerów w przypadku odwołania lotu reguluje Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego. Opisane niżej uprawnienia dotyczą pasażerów lotów odbywających się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale także lotów zaczynających się albo kończących w jednym z Państw Członkowskich.

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 5 i 8 Rozporządzenia, jeżeli nasz lot został odwołany przewoźnik lotniczy musi zapewnić nam jedną z 3 opcji do wyboru:

  • zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni, gdy odstępujemy od umowy (nie wykorzystujemy zakupionego biletu),
  • zmianę planu podróży – alternatywny lot do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie,
  • zmianę planu podróży lot do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

To jednak jeszcze nie koniec, oprócz opisanych wyżej uprawnień, pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania, którego wysokość wacha się od 250 euro do 600 euro w zależności od długości lotu. W przypadku lotów o długości do 1500 km przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 250 euro, jeżeli długość wynosi 1500-3500 km należna nam kwota to 400 euro, jeżeli długość odwołanego lotu wynosiła ponad 3500 km przysługuje nam rekompensata w kwocie 600 euro.

Trzeba jednak pamiętać, że odszkodowanie będzie przysługiwać w każdej sytuacji odwołania lotu. Nie otrzymamy go w sytuacji, gdy zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu:

  • najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu,
  • w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaproponowano nam zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
  • w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu, ale równocześnie zaproponowano nam zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym.

Odszkodowanie nie będzie również przysługiwało, gdy odwołanie lotu spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zgodnie z Rozporządzaniem za nadzwyczajne okoliczności uznaje się przykładowo: destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

W kontekście ostatniej z przesłanek, czyli strajku, warto przytoczyć przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości, w którym wskazano, że linie lotnicze mają obowiązek zrekompensować swoim pasażerom opóźnienia bądź odwołania lotów, które powstały wskutek strajków ich personelu pokładowego. Orzeczenie to zmienia dotychczasowe rozumienie przepisów i otwiera drogę do żądania odszkodowania w sytuacji, gdy odwołanie lotu wynika ze strajku personelu przewoźnika.

Pamiętać również należy, że odszkodowanie może też być zmniejszone, jeżeli przewoźnik lotniczy zaoferował nam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:

  • 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km,
  • 3 godziny w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km,
  • 4 godziny dla lotów dalszych.

Wypłata odszkodowania powinna być dokonana w formie pieniężnej, jednak linie lotnicze za naszą pisemną zgodą mogą zaproponować inną formę wypłaty rekompensaty (np. voucher).

Przewoźnik powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie, jeżeli tego nie zrobi warto zwrócić się do prawnika, który profesjonalnie przeprowadzi proces reklamacyjny lub w ostateczności wystąpi na drogę sądową.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK