BLOG

Tytuł do dysponowania nieruchomością nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości

W celu rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, inwestor musi dopełnić szeregu obowiązków. Z praktycznego punktu widzenia, niezwykle istotnym okazuje się być fakt posiadania definitywnego oraz ważnego tytułu do dysponowania nieruchomością. Przede wszystkim, tytuł prawny musi być niewątpliwy, a dodatkowo, że prawo nie może być dotknięte jakąkolwiek wadą. Po spełnieniu tych przesłanek, organ administracji publicznej nie będzie miał podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę, przy czym obecnie niniejszy fakt zostaje potwierdzony w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W ustawie Prawo budowlane wymienione zostały poszczególne tytuły prawne uprawniające do wykonywania robót budowlanych, tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, jak również umowa (np. umowa najmu czy dzierżawy). Najważniejszym tytułem prawnym dającym prawo władania nad nieruchomością jest własność. Jako najszersze prawo najczęściej zostaje potwierdzone umową sprzedaży, odpisem z księgi wieczystej czy odpowiednimi orzeczeniami sądowymi czy ugodą. Kolejnym tytułem prawnym do nieruchomości będzie użytkowanie wieczyste stwierdzone najczęściej na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Inną prawną formą władania nieruchomością jest zarząd uregulowany w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli chodzi o ograniczone prawa rzeczowe, z perspektywy korzystania i władania nieruchomością za kluczowe należy uznać następujące prawa: użytkowanie, prawa spółdzielcze oraz służebności gruntowe i osobiste.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawo do dysponowania nieruchomością przez inwestora wynikające ze stosunku zobowiązaniowego. Czyniąc zadość obowiązkom ustawowym, inwestor ma za zadanie przedłożyć dokument, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością. Jednocześnie, nie może w tym względzie powoływać się na czynności faktyczne takie jak brak sprzeciwu właściciela nieruchomości czy jego określone zachowanie się. Istotnym jest, żeby wzmianka o prawie do zabudowy gruntu wynikała wprost z treści zawartej umowy. Samo zawarcie umowy, przy braku jednoznacznego stwierdzenia o przysługującym prawie do zabudowy, uniemożliwi inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK