BLOG

Prosta spółka akcyjna jako nowy rodzaj spółki kapitałowej

Z dniem 1 lipca 2021 roku powołano do życia nową spółkę kapitałową, czyli prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). Stanowi ona swoistą hybrydę spółki osobowej i kapitałowej, a jednocześnie zawiera w sobie niektóre elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wyróżnia się natomiast większą swobodą w zakresie uregulowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych w porównaniu do pozostałych spółek kapitałowych.

Jedną z ważniejszych cech P.S.A. jest możliwość wnoszenia do niej wkładów w postaci pracy i usług. Tego rodzaju wkłady nie zasilają kapitału akcyjnego spółki, ale jednocześnie nie mogą być wyłącznymi wkładami wnoszonymi do P.S.A.

Kolejną istotną cechą jest fakt, że P.S.A. emituje akcje wyłącznie zdematerializowane, które nie tworzą kapitału zakładowego oraz nie posiadają wartości nominalnej. Akcje są również niepodzielne. Elastyczna struktura majątkowa spółki pozwala na skuteczniejsze dostosowanie swoich potrzeb kapitałowych do bieżącej sytuacji gospodarczej. W przypadku prostej spółki akcyjnej odpowiednikiem udziału w kapitale zakładowym (sp. z o.o. lub S.A.) jest stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w kapitale akcyjnym.

Inny charakterystyczny element P.S.A. dotyczy systemu organów spółki. Prosta spółka akcyjna może posiadać zarząd i radę nadzorczą, ale dopuszczalnym jest również zastąpienie obydwu tych organów jednym – radą dyrektorów. Organ ten łączy w sobie elementy zarządu i rady nadzorczej, czyli prowadzi i reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór na działalnością spółki. Rada dyrektorów może być organem składającym się z jednego lub większej liczby dyrektorów.

Czas pokaże czy i w jaki sposób prosta spółka akcyjna przyjmie się oraz dostosuje do realiów obrotu gospodarczego w Polsce. Na dzień dzisiejszy, analizując przepisy dotyczące tej spółki kapitałowej, można natomiast z pełnym przekonaniem stwierdzić, że P.S.A. może być korzystną formą prowadzenia działalności nie tylko dla start-upów (jako branży stanowiącej punkt wyjścia dla pomysłu powstania nowego rodzaju spółki kapitałowej), ale również dla przedsiębiorców z każdej innej gałęzi gospodarki.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK