OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci
  i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie
  przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695342, NIP: 9522168111, REGON: 368312102.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@fkk-kancelaria.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz usługi księgowe.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwo zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Mają Państwo również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się
  z Administratorem.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.