OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Solnym 15, piętro IV, 50-062 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695342, NIP: 9522168111; REGON: 36831210200000, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł;
 2. Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:
  1. listownie na adres: KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A Plac Solny 15, IV piętro, 50-062 Wrocław;
  2. przez e-mail: sekretariat@fkk-kancelaria.pl
 3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A Plac Solny 15, IV piętro 50-062 Wrocław;
  2. przez e-mail: iodo@fkk-kancelaria.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, a także podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Ma Pani/Pan również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.