OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Solnym 15, piętro IV, 50-062 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695342, NIP: 9522168111; REGON: 36831210200000, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł;
 2. Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:
  1. listownie na adres: KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A Plac Solny 15, IV piętro, 50-062 Wrocław;
  2. przez e-mail: sekretariat@fkk-kancelaria.pl
 3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: KANCELARIA FKK sp. z o.o. S.K.A Plac Solny 15, IV piętro 50-062 Wrocław;
  2. przez e-mail: iodo@fkk-kancelaria.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, a także podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia udzielenia odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.