OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci
  i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie
  przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695342, NIP: 9522168111, REGON: 368312102.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@fkk-kancelaria.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku ze złożonym w formularzu zapytaniem, na podstawie Państwa zgody, tj. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz usługi księgowe.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na Państwa zapytanie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  Mają Państwo także prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.