SPECJALIZACJE

Prawo restrukturyzacyjne

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, uniemożliwiającej bądź znacznie ograniczającej możliwości regulowania zobowiązań przez spółkę na skutek zaistnienia stanu niewypłacalności bądź przewidywania zaistnienia takiego stanu, pojawiły się nowe narzędzia prawne, pozwalające na uniknięcie upadłości poprzez zastosowanie odpowiednich procedur i restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Realizacja polityki nowej szansy zdecydowanie zmniejsza stygmatyzację nadaną przez postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Kancelaria FKK specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z doradztwem restrukturyzacyjnym na rzecz podmiotów, występujących zarówno w roli dłużników, jak i wierzycieli.

Nasz wysokiej klasy zespół specjalistów świadczy usługi doradztwa prawnego dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, w tym m.in.

  • przeprowadzeniem pogłębionej analizy sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa
  • sporządzeniu opinii prawnych pozwalających na ocenę zasadności wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • wskazaniu ryzyk związanych z wszczęciem postępowania
  • wyboru właściwego rodzaju postępowania zapewniającego najszybszą i najbardziej efektywną restrukturyzację

Zgodnie z założeniami ustawodawcy restrukturyzacja przedsiębiorstwa możliwa jest w toku jednego z czterech typów postępowań:

  • postępowania o zatwierdzenie układu
  • przyspieszonego postępowania układowego
  • postępowania układowego
  • postępowania sanacyjnego

Wybór odpowiedniego jest kluczowy dla powodzenia procesu restrukturyzacji.

Jako specjaliści z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, przygotowujemy dla przedsiębiorców stosowne wnioski restrukturyzacyjne oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę wszczęcia postępowania, w tym plany restrukturyzacyjne i propozycje układowe.

Jako, że skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa wymaga stałej aktywności dłużnika, mając świadomość istoty decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców w toku samego postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzimy bieżące doradztwo ekonomiczno-prawne po otwarciu postępowania, w tym doradzamy i reprezentujemy podmioty w zakresie ustalania planów spłat.

Działając w imieniu wierzycieli, których dłużnik stał się niewypłacalny, a w stosunku, do którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne, dokonujemy ekonomiczno-prawnych analiz propozycji układowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia jak największych korzyści wierzycielowi.

Reprezentujemy wierzyciela w Radzie Wierzycieli, jak i nadzorujemy sam przebieg postępowania, podejmując czynności niezbędne dla zagwarantowania jak najlepszej ochrony interesów wierzyciela.

Swoje kompetencje w zakresie restrukturyzacji opieramy o stałą współpracę z jedną z wiodących kancelarii doradców restrukturyzacyjnych, dzięki czemu dzielimy doświadczenie kilkudziesięciu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.